Obchodní podmínky

(dále jen ,,OP´´)

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah (vymezují práva a povinnosti) mezi prodávajícím/poskytovatelem a kupujícím/objednatelem, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána nebo která nakonec službu využije.

Veškeré smluvní vztahy se řídí těmito OP, které jsou pro strany závazné, pokud není v příp. zvláštní smlouvě uvedeno výslovně jinak. OP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy/smlouvy o poskytování služeb; strany jsou povinny se s nimi před uzavřením samotné kupní smlouvy/využitím služeb seznámit. Práva a povinnosti neupravené smlouvou či těmito OP se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

II. Identifikační a kontaktní údaje prodávajícího/poskytovatele služeb:

Jiří Sojka
Brandlova 1385
Praha
149 00
IČ 716 22 659
Bankovní spojení : 670100-2206405651/6210
e-mail : starastezka@seznam.cz
www.starastezka.cz

III. Vymezení základních pojmů:

Prodávající/Poskytovatel služeb:
Jiří Sojka, IČ: 716 22 659 , se sídlem Brandlova 1385/10, Praha, 149 00 (dále jen jako prodávající/poskytovatel)

Kupující/Objednatel služby:
(i) spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami;
(ii) podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami (dále jen jako kupující/objednatel)

Příjemce služby:
buď přímo kupující/objednatel služby, nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní dodatečně projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil(dále jen příjemce služby)

Smlouva:
V daném případě se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je služba v podobě umožnění účasti na kurzu, přednášce, workshopu, případně další akci.

Uzavření smlouvy:
Objednávka kupujícího/objednatele je návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu Poskytovatele služeb Objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb); od tohoto okamžiku je uzavřena Smlouva a strany jsou jí vázány.

Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, stává se tato třetí osoba osobou oprávněnou čerpáním služeb až okamžikem, kdy se smlouvou a s těmito OP projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby objednala (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas se Smlouvou či OP odepřela). Souhlasem Příjemce služeb se smlouvou a s těmito OP se rozumí výslovný a písemný souhlas třetí osoby, který je možné učinit i při
žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby (kurzu/akce).

Služba:
Veškeré služby/zážitky inzerované a poskytované Poskytovatelem Objednateli nebo Příjemci služby za podmínek stanovených v těchto OP.

Doručování:
Doručovat je možné na adresu Poskytovatele služby nebo Objednatele nebo Příjemce služby prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na poslední známou adresu, nebo datovou schránkou, nebo e-mailem. Za den doručení se považuje u e-mailové komunikace 3. pracovní den ode dne odeslání e-mailu druhé smluvní straně a u podání zasílaného poštou 3. pracovní den u obyčejného psaní a 10. pracovní den u doporučeného psaní, obojí ode dne odeslání podání druhé smluvní straně.

IV. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000Sb. (o ochraně osobních údajů). S nabytím účinnosti Nařízení evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 (dále jen GDPR) budou tyto údaje a data zpracovávána a uchovávána v souladu s tímto obecným nařízením. Objednatel/Příjemce služby souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: [jméno, příjmení, případně obchodní firma a identifikační sídlo právnické osoby, bydliště a případně sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, pohlaví, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, emailová adresa účtu uživatele na síti Facebook a zájmy uživatele na síti Facebook].

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou a budou užívány výhradně pro vnitřní potřebu Poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb a třetí osoby zajišťující doručení zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email), nutném pro splnění smlouvy. Objednatel, příp. Příjemce služeb tedy tímto projevuje souhlas i s využitím výše uvedených osobních údajů k účelu doručení objednaného zboží a dále že přepravce je oprávněn k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby.

V. Předmět smlouvy

Předmět smluvního vztahu
Předmětem smluvního vztahu je závazek Poskytovatele služeb zajistit dodání/realizaci služeb popsaných ve smlouvě a oproti tomu závazek Objednatele zaplatit za poskytnutí služeb Poskytovateli sjednanou cenu. Povinností Objednatele je využít služby ve stanoveném čase, v termínu a za podmínek stanovených Poskytovatelem, v souladu se Smlouvou a těmito OP. Smluvní vztah vzniká mezi Objednatelem služby a Poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany Poskytovatele Objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy). Je-li Příjemcem služby osoba odlišná od Objednatele, stává se tato osoba účastníkem smlouvy až ve chvíli, kdy se smlouvou, jakož i s těmito OP, projeví souhlas.

Objednávka
Objednávku všech Poskytovatelem nabízených služeb je možné učinit pouze zasláním řádně vyplněného objednávkového formuláře (k dispozici v internetovém obchodě na www.starastezka.cz) a to přes internetový portál Poskytovatele služeb.

Odesláním objednávky Objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s uzavřením Smlouvy za podmínek v nich uvedených souhlasí.

Poskytovatel je povinen doručení objednávky Objednateli potvrdit a současně s tím poslat Objednateli údaje potřebné pro řádné zaplacení ceny za objednanou službu. Akceptaci (potvrzení) objednávky provádí Poskytovatel e-mailem a tímto okamžikem je uzavřena Smlouva.

Uzavření smlouvy
Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem je uzavřena okamžikem akceptace/potvrzení objednávky ze strany Poskytovatele služeb.

Cena a platební podmínky
Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách Poskytovatele www.starastezka.cz. Cena služby je také vždy uvedena v potvrzení objednávky. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží či služeb. Na některé druhy služeb může probíhat sleva, která je vždy časově omezena. Objednatel si vyhrazuje právo zrušit slevu, pokud je daná služba vyprodána.

Cenu je Objednatel povinen uhradit na účet Poskytovatele služeb vedený u m-bank, č. účtu: 670100-2206405651/6210, podle pokynů Poskytovatele uvedených v potvrzení objednávky, a to nejpozději do 14 dnů od potvrzení objednávky/zaslání faktury, v níž budou uvedeny i identifikační údaje platby. Cena však musí být vždy uhrazena nejpozději 5 dní přede dnem konání konkrétního kurzu/akce.

Platba musí být provedena v českých korunách.

V případě úhrady bankovním převodem hradí Objednatel veškeré bankovní poplatky tak, aby Poskytovateli služby byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši. Nebude-li cena uhrazena řádně a včas, je Poskytovatel služeb oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Podmínky pro Splnění smlouvy
Byla-li služba objednána vyplněním přihlášky na již konkrétní termín kurzu/akce, bude služba poskytnuta Příjemci služby, který se na místě konání kurzu/akce prokáže platným občanským průkazem. Podmínkou poskytnutí služby je splnění a doložení dalších (v těchto OP uvedených) požadavků a listin.

Zánik smlouvy
Smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti vyplývající z ní či z přihlášky na kurz, zanikají využitím služby/zážitku. Smlouva dále zaniká z dále smluvených či zákonných důvodů.

Obecná práva a povinnosti stran
Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost), jsou uvedeny v nabídce Poskytovatele u každé takové služby, a dále jsou uvedeny v průvodním dopise, který je nedílnou součástí potvrzení přihlášky na konkrétní kurz/akci. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost a prohlašuje, že byl s veškerými možnými riziky kurzu/akce seznámen.

Na místě poskytnutí služby přímo před zahájením služby (kurzu/akce) je Příjemce služby povinen vyplnit a podepsat prohlášení o informovanosti a odpovědnosti; je-li Příjemcem služby osoba mladší 18 let, je třeba, aby toto prohlášení vyplnil a podepsal její zákonný zástupce.

Na místo poskytnutí služby je Příjemce služby povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu. Nedostaví-li se Příjemce služby řádně a včas a v důsledku toho sjednaný kurz/akci nestihne, jeho právo na využití služby zaniká, nedohodnou-li se strany jinak.

Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby Příjemci služby, který je osobou mladší 15 let; v případě, že je Příjemcem služby osoba mladší 18 let, je podmínkou účasti na kurzu/akci vždy písemný souhlas jejího zákonného zástupce.

Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí Poskytovateli služeb nebo jeho dodavateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů Objednatele, příp. odpovědné osoby, se kterými byl seznámen přímo před poskytnutím služby nebo dříve prostřednictvím potvrzení objednávky nebo průvodního e-mailu ke konkrétnímu kurzu/akci.

Poskytovatel služby se zavazuje ke splnění svého závazku co do rozsahu, ceny a kvality zveřejňovaných a nabízených služeb, a to za podmínek stanovených/zveřejněných Poskytovatelem, smlouvou, těmito OP, příp. obecně závaznými právními předpisy.

Kurzy/akce se konají prakticky za každého počasí, avšak v případě velice špatného počasí, nepřípustných podmínek, nebo jiného potenciálního nebezpečí přírodních vlivů si Poskytovatel služby vyhrazuje právo – v zájmu bezpečí účastníků a zachování jejich dobrého zdraví – zrušit jakýkoliv kurz/akci či jejich část nebo ji přerušit, pokud již byla započata.

VI. Storno již závazně rezervovaného konkrétního kurzu či akce

a) Příjemcem služby:
Objednatel/Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby (již vybraného a závazně objednaného
konkrétního kurzu/akce), a to s níže uvedenými následky.

Zruší-li Objednatel/Příjemce služby rezervaci ve lhůtě nejdéle 5 dnů (včetně) před sjednaným termínem kurzu/akce, je takovéto zrušení bez sankcí a Objednateli/ Příjemci služby bude umožněno se přihlásit na další/jiný termín.

Zruší-li Objednatel/Příjemce služby rezervaci 4 dny a méně před sjednaným termínem služby, právo na službu (účasti na kurzu/akci) propadá bez nároku na vrácení ceny a náhradní plnění (v podobě jiného/náhradního kurzu/akce), nedohodnou-li se strany jinak. To platí i v případě, kdy se Objednatel/Příjemce služby na kurz/akci nedostaví.

b) Poskytovatelem služby:
Poskytovatel je oprávněn přesunout termín kurzu a dále je oprávněn zrušit kurz/akci, obojí z organizačních nebo kapacitních důvodů, nejdéle 5 dnů (včetně) před sjednaným termínem kurzu/akce, a to bez jakýchkoli sankcí.

Poskytovatel je povinen o přesunutí nebo zrušení kurzu/akce informovat všechny závazně přihlášené Příjemce služby (stačí e-mailem nebo telefonicky). Objednatel je v takovém případě oprávněn sjednat si termín kurzu/akce nový, podle aktuální nabídky Poskytovatele.

Bude-li kurz zrušen a Objednatel/Příjemce služby se s Poskytovatelem nedohodne do 14 dnů od zrušení kurzu na termínu kurzu/akce novém, je Poskytovatel povinen Objednateli/Příjemci služby vrátit zaplacenou cenu. Přesune-li či zruší-li Poskytovatel kurz/akci 4 dny a méně před sjednaným termínem kurzu/akce, je povinen Objednateli/Příjemci služby vrátit zaplacenou cenu nebo dohodnout s ním nový termín kurzu/akce.

VII. Odstoupení od smlouvy

1) Poskytovatel služby je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) Z důvodů hrubého porušení povinností Objednatele/Příjemce služby plynoucích z uzavřené Smlouvy. V takovém případě má Poskytovatel nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou a plněním z uzavřené smlouvy stanovených v paušální částce 50% z ceny služby; v případě hrubého porušení povinností Objednatele/Příjemce služby přímo na akci má Poskytovatel nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou a plněním z uzavřené smlouvy stanovených v paušální částce 100% z ceny služby.

b) Poskytovatel může odepřít poskytnutí služby a odstoupit od Smlouvy i v případě, že je Objednatel/Příjemce služby v den konání kurzu/akce nezpůsobilý kurz/akci využít – například je opilý, nebo ve špatném zdravotním stavu (ač prohlásil opak). I v takovém případě má Poskytovatel nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou a plněním z uzavřené smlouvy stanovených v paušální částce 100% z ceny služby.

Pohledávku odpovídající nároku Poskytovatele dle písm. a) a b) je Poskytovatel oprávněn započíst na
pohledávku Objednatele/Příjemce služby na vrácení ceny z důvodu zániku Smlouvy odstoupením od
Smlouvy.

2) Objednatel/Příjemce služby má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě hrubého porušení povinností Poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.

b) Objednatel/Příjemce služby, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy (potvrzení objednávky poukazu nebo potvrzení objednávky (přihlášky) na kurz/akci) pokud byla Smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se Objednatel/Příjemce služby využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat Poskytovateli nejpozději do 14. dne od uzavření smlouvy.

Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

Odstoupení od Smlouvy lze učinit pouze písemnou formou prostřednictvím e-mailu či provozovatele poštovních služeb a musí být doručeno druhé smluvní straně. V případě e-mailu je třeba potvrdit doručení e-mailu a v případě doručení prostřednictvím provozovatele poskytovatele poštovních služeb při nevyzvednutí zásilky v úložní době se počítá za den doručení 10. den od dne uložení zásilky u poskytovatele poštovních služeb.

VIII. Uplatnění vad, Reklamace

Poskytovatel služeb je povinen Objednateli/Příjemci služby zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v uzavřené smlouvě, v souladu se smlouvou, těmito OP a obecně závaznými právními předpisy. Nesplní-li Poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze Smlouvy řádně a včas, je Objednatel/Příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele vytknout (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, co je mohl zjistit.

Objednatel/Příjemce služby je povinen při uplatnění práva z vadného plnění uvést (krom údajů o jeho osobě) číslo poukazu nebo objednávky a výstižně popsat vady poskytnuté služby.

Poskytovatel reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace Poskytovatel Objednateli/Příjemci služby vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

V případě, že uplatnění práva z vadného plnění bude důvodné, má Objednatel/Příjemce služeb právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci dle dohody, případně může od smlouvy odstoupit.

V ostatním se práva z vadného plnění řídí obecně závaznými právními předpisy.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto OP tvoří nedílnou součást každé uzavřené Smlouvy; Objednatel je povinen se s nimi před uzavřením Smlouvy seznámit a při odeslání objednávky potvrdit, že s nimi souhlasí.

Práva a povinnosti neupravené těmito OP, příp. smlouvou, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Tyto OP jsou zobrazeny na internetových stránkách www.starastezka.cz a platí ve znění uvedeném na internetové stránce Poskytovatele zveřejněné v den odeslání objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Toto znění OP je platné od 21. 6. 2022.